PLASFEDDERGİ S|24

PLASFED DERGİ 48 ile önyargı ve güvensizlik, arayüz birimleri olmaması/yetersizliği ve motivasyon-ilgi eksikliği öne çıktı. İmalat sanayii mensupları ise verdiği ya- nıtlarda ise önyargı ve güvensizlik yüzde 59, iletişim eksikliği yüzde 41 ağırlık aldı. KÜSİ çalışma grubunda da iletişim eksik- liği yüzde 44, önyargı ve güvensizlik ile arayüz birimlerinin olmaması yüzde 24’er ağırlık aldı. KÜSİ çalışma grubu yüzde 8 ile beklenti farklılıklarını da engeller arasında gördü. Çalışmada, kamu kesiminin belirgin biçimde iletişim sorunlarından şikayetçi olduğu vurgulandı. İmalat sanayii engelle- rin kendilerinden kaynaklandığını belirten tek grup oldu. Çalışmada iletişim eksikliğinin alt kırılı- mında “yanlış metodoloji” uygulandığı bilgisi öne çıkarken, “İmalat sanayi ve kamu kesimlerinde bu aksaklığı birimlerin çalışmaması ve birimlerdeki performans düşüklükleri takip etmektedir. Genel ola- rak yorumlanacak olursa, KÜSİ’nin daha çok imalat sanayi ve üniversite kaynaklı sorunlar yaşadığı ve bu paydaşların kendi içlerinde yaşadıkları bu sıkıntıların da far- kında oldukları gözlenmektedir” denildi. Çalışma, genel kanının aksine “işbirliği kül- türü olmaması”nın bir engel olarak görül- mediği ve diğer sorunlardan çok daha az öne çıkarıldığı sonucuna vardı. Çalışmada, valililiklerin de katılımıyla yerel karar ver- me ve destek mekanizmalarının güçlendi- rilmesi gereğine işaret edildi. Teknoloji geliştirme ve katma değer- li ürünlere geçiş sürecinde kamu, üni- versite ve sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik proje ve programlarda ilerleme sağlanmasının önündeki en önemli enge- lin kurumların birbirine güven eksikliği ve iletişimsizlik olduğu belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışanları tarafından anket sonuçlarının bölgesel olarak yapılan analizinde, kamu, üniversite, imalat sana- yicileri ve kamu-üniversite-sanayi ortak çalışma grubu üyelerinin tamamı çalış- maların istenen seviyede ilerleyememe- sinin nedeni olarak birinci ve ikinci sırada “iletişimsizlik” ve “önyargı ve güvensizlik” unsurlarını saydı. İlknur İnam, Hakan Bal ve Arda Bahçeci tarafından yapılan çalışmada, Kamu-Üni- versite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) programı kapsamında 1500 paydaşa erişildiği ha- tırlatıldı. Program çerçevesinde 26 bölge- den temsilcilerle KÜSİ çalışma grubu oluş- turuldu. Bu paydaşlarla yürütülen anket çalışmasının bölgesel sonuçlarında, işbir- liği faaliyetlerinde engeller belirlenmeye çalışıldı. Yapılan analiz sonucunda kamu tarafında engel görünen unsurlar sırasıyla; yüzde 72 ile iletişimeksikliği, yüzde 24 ile önyar- gı ve güvensizlik, yüzde 4 ile arayüz birim- lerinin olmaması/yetersizliği olarak görül- dü. Üniversite tarafında da yine sırasıyla yüzde 69 ile iletişim eksikliği, yüzde 23 Enjeksiyon ve ekstrüzyonda MYK zorunluluğu Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeter- lilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslek- lere İlişkin Tebliğ 11 Kasım 2018 tarih ve 30592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlana- rak yürürlüğe girdi. Böylece MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 81’den 117’ye çıktı. Söz konusu tebliğ ile plastik sektörüne yönelik meslekler için de belgelendirme zorunluluğu getirilmiş oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2018/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 36 mes- lekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olma- yan kişilerin 11.11.2019 tarihinden sonra çalıştırılması durumunda idari para cezası uygulanacak. PAGDER bu konuda akredite belgelen- dirme kuruluşu BELGETÜRK ile bir işbir- liği yaptı ve bu çerçevede yeterlilik kodu 312UY0069-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ile yeterlilik kodu 13UY0142-3 Plastik Profil (Ekstrüzyon) Üretim Opera- törümesleklerinde belgelendirme hizmeti veriliyor. Bununla birlikte sınavda başarılı olan adayların sınav ve belgelendirme mas- rafları İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor. Ayrıca 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 10. madde kapsamında belirtilen şartları taşıyan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinde ana engel “güven ve iletişimsizlik” PANO

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4