PLASFEDDERGİ S|23

PLASFED DERGİ lenmesi ülkeyi zorladı. Romanya ihraca- tının yüzde 70’ini Avrupa ülkeleriyle ya- pıyor ve bankacılık kesiminin yüzde 82’si de diğer AB ülkelerinin sahip olduğu bir yapıda. Ülke ekonomik toparlanmasına karşılık hala dış ticaret açığı veriyor. 2017 sonu- na göre 70.7 milyar dolarlık ihracata kar- şılık 85.4milyar dolar ithalat yaptı ve 14.7 milyar dolarlık dış ticaret açığı oluştu. Yıl- lık 7,5 milyar dolara kadar düşse de yakın dönemde hiç dış ticaret fazlası vermedi. Romanya’nın en fazla ihraç ettiği ürünler, diğer AB ülkeleri tarafından ithal edilen otomotiv yedek parçaları, kablo vb. basit elektrik-elektronik ürünler, taşıt araçları, elektronik tablolar, mobilya, taşıt araçla- rı lastiklerinden oluşuyor. İthalatında ise yine sırayla otomotiv yedek parçaları, petrol, ilaç, taşıt araçları, kablo vb. basit elektronik cihazlar, telekomünikasyon elektroniği, akaryakıt, elektrik devreleri, entegre devreler ve plastik eşyadan olu- şuyor. Plastik eşyalar Romanya’nın en fazla it- hal ettiği ürün grubu içinde 10. sırada bulunuyor. Ülke 2016’da 867.5 milyon dolar, 2017’de ise 978.9 milyon dolarlık plastik ürün ithal etti. Türkiye açısından da plastik eşya bakımından potansiyel barındıran hedef ülkeler arasında bulu- nuyor. Romanya coğrafi yakınlığın da etkisiy- le Türkiye ile ticaretinde yakın eko- nomik ilişkilerde bulunuyor. Türkiye, Romanya’nın en fazla ihracat yaptığı 7. ülke durumunda. En fazla ithalat yaptığı ülkeler içinde ise 8. sırada. Türkiye Ro- manya ile ticaretinde 600 milyon doları aşan fazla veriyor. Bu fazlanın 2018 yılı sonunda artması da bekleniyor. Romanya Türkiye’den en fazla taşıt yedek parçası, motor, demir çelik yarı mamul, taşıt araçları ürünleri alıyor. Ro- manya AB üyesi gelişmiş ülkeler adına otomotiv üretim merkezi olarak üre- tim yaptırılan ülkelerden biri. Plastik eşya ithali Romanya’da yüksek olsa da Türkiye’den ihracat yıllık 24 milyon dolar düzeyinde ve düşük seyrediyor. Türkiye’den ihracatta ilk 20madde içinde bulunmuyor. ve Tayvan hakim durumda. -Romanya AB’nin “ucuz emek” gördüğü ülkelerden biri Avrupa Birliği yavaş ve temkinli büyüme- sinden farklı olarak “ilk büyük genişleme- sini” doğu Avrupa ülkeleri için yapmıştı. Romanya da bu kapsamda, sosyalist dö- nemsonrası aslında ekonomik durumunu tam düzeltemeden Avrupa Birliğine üye oldu. Doğu Avrupa ülkeleri adlandırılan bu grubun içinde yer alan Romanya, AB içinde göreli olarak düşük emek ücretle- riyle üretim yaptırılan ülkelerden biri ola- rak dikkat çekiyor. Son dönemde AB üye- si olmanın faydayla hızlı büyüyen ülke 20 milyon nüfusuyla 2018 sonu itibariyle 13 bin dolar kişi başına gelire çıkması bek- lenen, uluslararası tanıma göre henüz gelişmiş ülke sayılamayan seviyede bu- lunuyor. Romanya, henüz Avrupa Parasal Birliğine de katılmadı ve kendi para birimi olan Ley kullanıyor. Romanya sosyalist dönemden çıkışı bir devrimle yaşadı. Komşu ülkelerde döne- mine göre yumuşak olan sosyalizmden çıkış, Romanya’da Çavuşesku’nun oto- riter bir yönetimle direnmesi nedeniyle halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası oldu. Bu kargaşa ortamında da serbest seçimlere dayalı demokratik sisteme ge- çiş ve sonrasındaki toparlanma dönemi biraz daha yavaş yürüdü. Ülke 2007’de Avrupa Birliği üyesi olma- sının ardından önceki dönemlere göre daha hızlı bir büyüme sağladı. Ancak bu dönemin küresel krize denk gelmesi ve Avrupa’nın da bundan ciddi oranda etki- olma yolunda hızla ilerliyor. Ülke en fazla taşıt araçları (otomobil) ilaç, otomotiv ye- dek parça, elektrik enerjisi, taşıt araçları için aydınlatma-işaret cihazları, mobilya ihracatı gerçekleştiriyor. Buna karşılık en fazla Otomobil, petrol, ilaç, elektronik, alüminyum, demir-çelik ithalatı gerçek- leştiriyor. Ülke genel olarak dış ticaret fazlası veriyor. Son dönemde bu fazla yıllık 2-3 milyar dolar arasında değişiyor. 2017 yılı sonu itibariyle ülke 35,9 milyar dolarlık ithalata karşılık, 38,4 milyar dolar ihracat yaptı. Türkiye Slovenya’nın ihracatında 22. sı- rada bulunurken, ithalatında 4. sırada bulunuyor. Türkiye, bu ülke ile dış ticare- tinde fazla veriyor. 2017 sonu itibariyle Türkiye’nin 1 milyar 158 milyon dolarlık ihracatına karşılık, 381,5 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Türkiye’nin en fazla sattığı ürünler yük taşımaya yönelik mo- torlu taşıtlar, otomobiller, otomotiv ye- den parca, ilaç, petrol yağları, demir-çelik ürünlerinden oluşuyor. Plastik ürünler Slovenya’ya ihracatın ilk 40 madde sı- ralamasında bulunmuyor. Buna karşılık Türkiye Slovenya’dan çok düşük miktar- da 2 milyon dolarlık plastik mamul ithal ediyor. Kapatılan Ekonomi Bakanlığı raporları- na göre iki ülke arasında makine, tekstil, gıda, elektronik alanında işbirliği imkan- ları bulunuyor. Buna bağlı olarak dolaylı plastik sanayii imkanları görülüyor. Ba- kanlık verilerine göre ülkenin ithalatı içinde plastik eşya 215 milyon dolar ile küçük bir hacim oluşturuyor. İthalat artış hızı yüzde 20’lerde seyrediyor ancak pa- zara Çin, Japonya, Tayland, Güney Kore HEDEF PAZAR 62

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4