PLASFEDDERGİ S|22

PLASFED DERGİ 21 Türkiye Kimya Sanayi Zirvesi, Mayıs ayın- da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da aktif desteğiyle yapıldı. Sektörün bileşenlerinin katıldığı zirvede, sanayi- nin katma değerli ve yüksek teknoloji ürünlerin payını arttırma hedefli “Sana- yide Yüksek Teknolojiye Geçis Programı” da tanıtıldı. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin sektöre yönelik bilgi eşitle- mesi amacıyla yaptığı sunum sonrasında sektör görüşlerine yer verildi. Toplantıda Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba- kanı Faruk Özlü de bakanlık projeleri hak- kında bilgi verdi. Buna göre, Yüksek Tek- nolojiye Geçiş Programı kapsamında her bir sektör için ayrı ayrı zirveler düzenle- nerek sektör görüşleri alındı. Bu kapsam- da kimya yanında, makine, çelik, bilişim ve yazılım, elektrik ve elektronik, otomo- tiv, inşaat, ilaç ve gıda sanayisi incelendi. Hükümet, Türkiye sanayisine yönelik üretim ve yüksek katma değeri önce- leyen bir politika benimsedi. Cari açığın azaltılması için sanayi üretimi ve sana- yinin her kolunda ekosistemin oluştu- rulması planlanıyor. Türkiye’nin yüksek cari açık verdiği alanlardan, kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayi, yarı iletken elektro- nik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları sektörleri stratejik öncelikli sektörler arasına alındı. Bunlar içinde kimya, aynı zamanda diğer sektörlere de hammadde vermesi nede- niyle önem taşıyor. Türkiye kimya sektö- rü 2017’de 38,4 milyar dolar ithalat, 14,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Zirvede, Bakanlık adına, “Bu durum sek- törün önemli bir ham madde tedarikçisi olduğunu göstermekte olup, kimya sa- nayisine olan talebin artmasına neden olmaktadır. Kimya sektörü yıllardır bu talebi karşılayamadığı için, imalat sanayi alt sektörleri arasında ithalatta sürekli birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki cari açık sorununun en büyük nedenle- rinden biri, kimyasal üretimin yetersizliği nedeniyle sektörlerin ithalata yönelme- sidir. Bu sorunu çözmek ve petrokimya sektöründeki ihtiyacı karşılamak için ül- kemizin yeni petrokimya tesislerine ih- tiyacı vardır. Bu amaçla Ceyhan Endüstri Bölgesi’nde entegre bir petrokimya te- sisi kurulması için çalışmalarımız devam etmektedir” bilgisi verildi. Türkiye Kimya Sanayi Zirvesinde sektörün geleceği ele alındı PANO

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4